Regulamin

Sklep internetowy Na maliny, dostępny pod adresem internetowym namaliny.pl, prowadzony jest przez Barbarę Mazur, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia MALINY Barbara Mazur, Momoty Dolne 39A, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8121816762, REGON: 060555903

Definicje

Sprzedawca– osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia MALINY Barbara Mazur, Momoty dolne 39A, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8121816762, REGON: 060555903

Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym namaliny.pl

Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

Konto– konto Klienta w Sklepie. Są w nim gromadzone podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta

Formularz Zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności

Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. W Koszyku istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów

Produkt– dostępna w Sklepie rzecz/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.

Kontakt ze sklepem

Adres Sprzedawcy: Barbara Mazur, Momoty Dolne 39A, 23-300 Janów Lubelski

Adres e-mail Sprzedawcy: maliny.pl@gmail.com

Numer telefonu sprzedawcy: 158726373

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, ze standardowym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży. Informacje odnośnie administrowania danymi osobowym zostały opisane w Polityce Prywatności.

Ceny

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Dostawa i płatność

Za zamówione towary oraz przesyłkę Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego
 • szybki przelew poprzez serwis płatności Przelewy24

Wysyłka zakupionych Produktów realizowana jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka pocztowa priorytetowa). Koszt wysyłki wynosi 15 zł. W przypadku Zamówień na kwotę przekraczającą 250 zł koszty wysyłki ponosi Sprzedający.

Jeżeli chcesz zamówić Produkty do innego kraju niż Polska, skontaktuj się ze Sprzedającym w celu ustalenia kosztów oraz sposobu wysyłki.

Wysyłka następuje w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia fakturę (bez VAT). Faktura zostanie przesłana Klientowi pocztą elektroniczną na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail. Na życzenie Klienta faktura może zostać wysłana w formie papierowej razem z zamówionymi Produktami.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, podając w nim niezbędne dane.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w niniejszym Regulaminie.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

REKLAMACJE

Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

W przypadku chęci reklamacji danego towaru należy skontaktować się ze Sklepem poprzez wysłanie e-maila na adres maliny.pl@gmail.com W treści e-maila należy opisać wadę produktu. Dodatkowo do wiadomości należy dołączyć potwierdzenie przelewu za reklamowany towar.

Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji, a gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami wysyłki na wskazane przez Klienta konto bankowe. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji.

Reklamacji nie podlegają produkty spersonalizowane oraz wykonane na indywidualne zamówienie.

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Klient powinien powiadomić Sklep o decyzji odstąpienia od umowy poprzez wysłanie e-maila na adres Sprzedawcy maliny.pl@gmail.com Do odsyłanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być kompletny i niezniszczony. Zwracany towar należy odesłać na adres Sprzedającego: Barbara Mazur, Momoty Dolne 39A, 23-300 Janów Lubelski

Sklep gwarantuje zwrot płatności otrzymanej od Klienta, obejmującej cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Zwrot pieniędzy za odesłany towar zostanie przelany na podane przez Klienta konto w terminie 3 dni od dostarczenia zwrotu towaru.

Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane są na dotychczasowych zasadach.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.